Услуги за български граждани в Германия

 

Предлагаме обслужване на български граждани работещи в Германия на трудов договор,

• които са задължени да подават данъчна декларация (напр. при необлагаеми доходи от чужбина и доходи в Германия от нетрудови правоотношения или работещи с класи 3/5)

или

за които при подаване на немска данъчна декларация може да се очаква възстановяване на авансово платен данък, защото например са работили не през цялата година или определени разходи, свързани с работата / извънредни / необичайни разходи подлежат на приспадане.

Имаме опит с работници, които са без постоянно местожителство в Германия, но подлежат на немско данъчно облагане (напр. служебно командировани служители на фирми, сезонни работници, работници с български трудов договор, служители на авиокомпании и работещи на морски и речни плавателни съдове и т.н.). Така също помагаме и на български дипломати, научни работници, доценти, стипендианти и работници от други професии да се освободят от немско данъчно облагане според спогодбата между Германия и България за избягване на двойното данъчно облагане.

 

Предлагаме обслужване на български граждани упражняващи в Германия свободна професия,

което започва с подробен първоначален консултативен разговор, в който се разясняват данъчните аспекти на дейността като самонаето лице и се дават съвети за данъчни облекчения. След това поемаме при необходимостсчетоводната дейност и воденето на счетоводна документация в Германия и изпълняваме всички текущи декларационни задължения (напр. авансови отчети за ДДС). Изготвяме годишния отчет за дейността и годишните данъчни декларации.

 

Общи консултантски услуги

Първоначални разговори (интервюта) с цел разясняване на данъчните и социално-осигурителните ефекти от престоя и работата в Германия

Консултация за определяне на данъчния статус при извършване на дейност зад граница (ДОД, ДДС и т.н.)

Хипотетични изчисления на данъци и други симулации

Проверка и установяване на задължения към данъчната служба

 

Удръжки на Данък общ доход / Данък върху приходите от капитал

Освобождаване от текущи удръжки

Намаляване на текущи удръжки

Подаване на молби за възстановявана на удържани данъци според спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане

 

Данъчни декларации

Годишни декларации за данък общ доходна ограничено и неограничено данъчно задължени лица

• Годишни декларации за разделно и съвместно определяне на основата за данъчно облагане

Данък добавена стойност: текущи авансови отчети (месечни или тримесечни) и годишни данъчни декларации

Годишни декларации за общински занаятчийски данък

Декларации за данък върху наследства и дарения

 

Процедура по определяне на данъка

Съдействие при запитвания към данъчната служба относно данъчни декларации

Обвързващи потвърждения относно данъчни казуси от данъчни служби

Проверка на данъчни известия и актове

Подаване на възражения, финансови искове и жалби към данъчни служби

Съдействие при данъчни ревизии и проверки

 

 

poker joomla templateeverest poker bonus
By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes